ศูนย์บริหารงานวิจัย

Research Administration Center

ศูนย์บริหารงานวิจัย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข่าวสารงานวิจัย แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นแหล่งการให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการทำงานวิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมงานวิจัยทั้งหมดของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางด้านระบบการบริหารจัดการ และการบริการ งานวิจัย และนวัตกรรมอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล

โครงสร้างบริหารงาน

ฝ่ายงาน

1. งานบริหารงานวิจัย

2. งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

3. งานธุรการ

4. หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์

5. โครงการจัดตั้ง CMU SH&E 

6. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือฯ

7. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม


เลขานุการและหัวหน้างาน

บุคลากรงานบริหารงานวิจัย

บุคลากรงานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

บุคลากรงานธุรการ

บุคลากรหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์

บุคลากรโครงการจัดตั้ง CMU SH&E 

บุคลากรโครงการจัดตั้งศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือฯ

บุคลากรโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม