กองพัฒนานักศึกษา

Student Development Division of Chiangmai University

ภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินไปเพื่อสร้างเสริมและพัฒนานักศึกษา ภายใต้แนวคิด CMU Smart Student ก้าวสู่ความเป็นพลเมืองโลกอย่างสง่างาม

เข้าสู่เว็บไซต์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเข็มทิศอันเป็นวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกที่เป็นคนดี คนเก่ง และรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้พันธกิจ อันประกอบด้วย
1 จัดบริการและสวัสดิการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
2 ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยสร้างเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา The main mission of Student Development Division is to support and develop the students to become the global citizen under the concept of “CMU Smart Student” 

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 2