วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

College of Marine Studies and Management

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางทะเลชั้นนำระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์
ประวัติความเป็นมา
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Maritime CMU) ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใต้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2560 และ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 114 ง ลงวันที่ 25 เมษายน 2560
 • Maritime CMU ได้รับการยกระดับจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่เง็กเน้ย และครอบครัวศิริชัยเอกวัฒน์ มอบที่ดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 ไร่ 4/10 ตารางวา 
 • Maritime CMU ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานวิทยาลัยฯ สำนักวิชาการศึกษาและการจัดการทางทะเล และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองของความต้องการของพื้นที่

หลักสูตรและบริการ

 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถเก็บสะสมรวมรวมเพื่อศึกษาต่อแบบบัณฑิตศึกษาได้ (Credit bank) โดยมีหลักสูตรตามแผนดังนี้
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ (หลักสูตรสหสาขาวิชา) : เป็นหลักสูตรที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลเป็นผู้รับผิดชอบในแขนงวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม (Vision | Missions | Value)  

“ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางทะเลชั้นนำระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2565 ”

ผลลัพธ์หลัก (Key Results): 

 • ด้านการศึกษา: สามารถเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาด้านพาณิชย์นาวีโลจิติกส์และการจัดการซัพพลายเชน รวมทั้ง ด้านนวัตกรรมอาหารทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้ภายใน พ.ศ. 2565 
 • ด้านวิจัย: ติดอันดับ 1 ใน 30 สถาบันวิจัยทางทะเล (Maritime Research Ranking) ของโลกภายใน พ.ศ. 2565

พันธกิจ : Missions 

 1. การจัดการ เพื่อผลการพัฒนาดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Management for Excellence) 
 2. บริการวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่โดยรอบ (Academic services for surrounding area)
 3. วิจัย สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Research at international standard)
 4. ผลิตนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อาหารทะเล (Innovation for value creation)
 5. สร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาทางทะเลที่ยั่งยืน (Networking for sustainability)
 6. ให้การศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Education for new generations)  

“บริหารจัดการการบริการทางวิชาการและงานวิจัยด้วยการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล”

ค่านิยม : Value

ณ Maritime CMU เราเชื่อใน
การริเริ่มนวัตกรรมสิ่งใหม่ (Original)
ผ่านการสร้างความร่วมมือ (Collaboration)
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)
ในการผลิตผลงานวิชาการขั้นสูง (Advance studies) และ
ทำงานผ่านครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม (Network)

ข่าวและผลงานเด่น

End of content