คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ
รองคณบดี
053-943391
pakawan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
รองคณบดี
sukon.pra@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา
รองคณบดี
053943401
kedsarin.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์
รองคณบดี
053943303
hataichanoke.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ตั้งทอง
รองคณบดี
053943327
chaiporn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน
รองคณบดี
053943302
schradh.saenton@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ผู้ช่วยคณบดี
wijak.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรพร เพกเกาะ
ผู้ช่วยคณบดี
053941949 ต่อ 115
jeeraporn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรวุฒิ ศรีสุขคำ
ผู้ช่วยคณบดี
053-943409 ต่อ 213
worawut.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข
ผู้ช่วยคณบดี
0 5394 3367
sumet.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
ผู้ช่วยคณบดี
053943327 ext.160
parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสนคำ นุเสน
ผู้ช่วยคณบดี
053-43401
sankum.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
ผู้ช่วยคณบดี
053943325
supanut.c@cmu.ac.th