สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Biomedical Engineering Institute

พวกเรา คือ กลุ่มนักวิจัยผู้มีความมุ่งมั่นจากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมที่จะปลุกปั้นบัณฑิตรุ่นใหม่ เพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมด้วยความรู้และความสามารถในรูปแบบวิศวกรรมชีวการแพทย์

เข้าสู่เว็บไซต์
จุดเริ่มต้นของ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มมาจากความร่วมมือของนักวิจัยคุณภาพสูงของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักวิจัยเหล่านี้ได้ผลิตงานวิชาการที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และมาจากหลากหลายคณะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

ซึ่งการก่อตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และนำเอาองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

พันธกิจของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือแพทย์แก่ชุมชน ให้ความรู้แก่ชุมชน โรงพยาบาล หรือสถานให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ รวมไปถึงการผลิตงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
 

ข่าวและผลงานเด่น

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Read more..

นักศึกษา BMEi รับทุนฯ
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Read more..

CMUgency ถึงปัตตานีแล้ว !!
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Read more..

BMEi FaceME นวัตกรรมดี ๆ จากคนไทยเพื่อคนไทย
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Read more..

BMEi ร่วมสู้วิกฤติ COVID-19
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Read more..

A*STAR กับการอบรม Intensive Engineering Course โดย BMEI

End of content