คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งนำแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่นำองค์กรสาธารณะ ทั้งองค์กรส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ไปร่วมสร้างความร่วมมือ (collaboration) กับทุกภาคส่วน โดยการเสริมสร้างบทบาทของตัวแสดงเหล่านั้นเพื่อให้เกิดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจร่วมกันในลักษณะการเป็นภาคีหุ้นส่วน (partnership) ที่มีพันธสัญญา (commitment) ร่วมกัน และการให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นแนวคิดร่วมสมัยที่นำมาใช้ได้ทั้งกับกำหนดนโยบายสาธารณะของภาคการเมือง การบริหารงานขององค์กรภาครัฐในระดับต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “องค์กรคุณธรรมที่เป็นผู้นำการพัฒนากิจการสาธารณะ”
ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จึงมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิด หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ โดยอัตลักษณ์ของบัณฑิตและของคณะเป็นที่ยอมรับ การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศความเป็นองค์กรคุณธรรมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพข่าวและผลงานเด่น

End of content